คำขวัญของประเทศอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision , One Identity , One Community)

  EDU : Social Network
 
ข้อสอบอาเซียน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบทดสอบโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
1. อาเซียนคืออะไร
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

2. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
รวงข้าว 10 รวง
รวงข้าว 11 รวง
รวงข้าว 10 ต้น
รวงข้าว 11 ต้น

3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
ดร.ถนัด คอมันต์
นายศุภชัย พานิชยศักดิ์
ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด
ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ

4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้ามากขึ้น
เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น
เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น
เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม

5. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
การประชุมอาเซียนซัมมิท
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม
การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก

6. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
Asia South East Association Nations
Association for South East Asian Nations
Asia South East Association National
Association for South East Asian National

7. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
10 ประเทศ
11 ประเทศ
12 ประเทศ
13 ประเทศ

8. อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
APT
AST
ATS
ATP

9. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
ประชาคมการเมืองอาเซียน
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

10. ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่
ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)
การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
สงครามเย็น
การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: